Onsdage People you may know

People you may know

31 Episoder | Samfund & kultur
เรื่องราวของบุคคลและผลงานดัง ผ่านการพูดคุยของฟาโรสและแขกรับเชิญ

Episoder

เรื่องราวของบุคคลและผลงานดัง ผ่านการพูดคุยของฟาโรสและแขกรับเชิญ